נשמח מאוד בתרומות שלכם לחיזוק וקיום הפעילות 

“כי כשנותן צדקה לזה הצדיק מתברך מיד!”

פרטי בנק נהר דעה:
בנק פאג”י סניף 182
חשבון 750242
ע”ש ‘ברסלב נהר דעה ירושלים’

הקדשת אירועים גדולים ושיעורים לע”נ וכדו’ נפתלי 058-4488148