עבודת ה’ – ‘אל תעשה מזה תואר’ הרב אהרון אליהו פירר שליט”א