הרב עופר גיסין – מעשה מחכם ותם חלק א (יג שבט תשפ”א)